Projekt “Centrum príležitostí Valaská – rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra”

Projekt “Centrum príležitostí Valaská - rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra” rozvíja a posilňuje služby a aktivity zamerané na boj
proti sociálnemu vylúčeniu s nasledovnými základnými cieľmi:
1.  Zvýšenie ich udržateľnosti - aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky

2.  Zvýšenie dostupnosti a rozsahu pre marginalizované komunity a jednotlivcov vo Valaskej a
okolí - poskytovanie registrovaných sociálnych služieb

3.  Skvalitnenie služieb pre iné komunity a jedincov čeliacich sociálnemu vylúčeniu - vzdelávacie
aktivity

4.  Posilňovanie inkluzívnosti - iné aktivity projektu

Centrum príležitostí Valaská: Podpora Komunity a Inklúzie

Centrum príležitostí Valaská (CPV) je nezisková organizácia, ktorá sa stala dôležitou súčasťou komunity, ale aj realistickým pilotom za cestou ku komplexnej zmene, ktorú budú môcť ďalší v budúcnosti nasledovať.

Jej srdcom je komunitné centrum, ktoré otvára dvere pre zmysluplné trávenie času, poskytuje služby poradenstva a organizuje rôzne vzdelávacie akcie.

Sociálny podnik WASCO, súčasť CPV, umožňuje vytváranie pracovných miest prostredníctvom spoločensky prospešnej ekonomiky. Pre práčovňu znamená rozšírenie jej pôsobnosti a vytvorenie komunitnej kuchyne - miesta, kde sa nielen varí chutné jedlo, ale aj poskytuje praktické vzdelávanie budúcich profesionálov a vytvárajú sa pracovné pozície pre zraniteľné skupiny.

Postupne s rozšírením komunitného centra pre rodiny v okolí je k dispozícii aj kariérové a vzdelávacie centrum zamerané na rozvoj zručností potrebných pre úspešné zamestnanie a život.

Okrem svojich už etablovaných aktivít sa Centrum príležitostí Valaská neustále snaží posúvať vpred a postupne rozvíjať nové potrebné služby.

Ďalším veľkým krokom v rozvoji Centra je preto poskytovanie sociálne dostupného bývania pre mladé rodiny a zraniteľné skupiny miestnych obyvateľov.

Cieľom Centra príležitostí Valaská je poskytnúť ľuďom z Horehronských marginalizovaných skupín možnosť zamestnať sa a získať potrebné podporné služby, vrátane rôznych školení, poradenstva a kurzov finančnej gramotnosti - všetko pod jednou strechou.

Centrum príležitostí Valaská sa snaží vytvoriť model, ktorý môže slúžiť ako príklad zlepšenia podmienok pre inkluzívne Horehronie a celé Slovensko. Spoločne pracujeme na vytvorení zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európy.

Partneri projektu

Kontaktné údaje prijímateľa:

Centrum príležitostí Valaská - ZMR, o.z.

  • IČO35985712

  • DIČ2021552874

 

sídlo: Československej armády 636/21 97401 Banská Bystrica

adresa centra: Strojárenská 10 976 36 Valaská

e-mail: info@centrumprilezitosti.sk 

 Tel.č.: +421 905 699 460 

Projekt “Centrum príležitostí Valaská - rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra” získal grant zNórska v sume 951 590 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 142 738,50 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk
Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eegrants.org.
Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.
Prioritami tohto obdobia sú:

#1  Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2  Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3  Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4  Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5  Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
www.norwaygrants.sk/ldi
„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“
Working together for a green, competitive and inclusive Europe.
CPV Valaská
Strojárenská 10
976 36 Valaská
info@cpv.sk
+421 918 582 272
© 2023 CPV Valaská. Všetky práva vyhradené.
Web by Kolovratok.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram